aviation in World War 2
air aces of World War 2

JAPAN 

Saburo Sakai
Hiroyoshi Nishizawa


 

Japanese aces of World War Two

Imperial Japanese Army Air Force 

pilot

victories
Hiromichi Shinohara 58
Satoshi Anabuki 51
Sumi Kamito 40
Isamu Sasaki 38
Mitsuyoshi Tarui 38
Isame Kashide 32
Sada Koga 31
Yasuhiko Kuroe 30
Shogo Takeuchi 30
Tateo Kato 10

Imperial Japanese Navy Air Force 

pilot

victories
Hiroyoshi Nishizawa 87
Tetsuzo Iwamoto 80
Shoichi Sugita 70
Saburo Sakai 64
Takeo Okumura 50
Toshio Ohta 34
Kazuo Sugino 32
Hidenori Matsunaga 26

Japanese Night Fighters 

pilot

victories
Juzo Kuramoto 8
Sachio Endo 7
Nobuji Hegishi 6
Yoshio Yoshida 6
Yoshimitsu Naka 5