aviation during World War One
air aces of WW1

Alexander A. Kozakov
Vasili Yanchenko
Pavel V. Argeyev
Ivan W. Smirnov