aviation in World War 2
air aces of World War 2

CHINA

Captain Lee Kuei-Tan
Liu Chi-Sheng
Chin Shui-Tin
Liu Chui-Kang
Wong Sun-Shui